Ammatilliset tekstit ja näytteet

 

Synteesi luovasta lähestymistavasta Ukrainan kriisiin Minsk 2015 kokoukseen saakka   (Julkaistu: 20.02.2015)

 


"Ympärivuotisen koululaismatkailun kehittäminen Suomessa" - hankehdotus


Valikoituja kohtia ehdotuksesta – hankkeen yksilöintivaiheessa 2015


 Esipuhe

Tämä suomalaisen matkailuelinkeinon ja opetussektorin osaamisen synergiaan perustuva ehdotus perustuu laatijansa monivuotiseen ja 1990-luvun alussa Lapissa alkaneeseen turismin kehittämiskokemukseen Kera Oy:n ja Pohjois-Suomen kuntien omistaman Norinter Oy:n toimitusjohtajana ja myöhempään toimintaan EU:n teknisen avun hankkeiden asiantuntijana ja projektipäällikkönä yhteensä yli 15 opetussektorin uudistamiseen ja matkailutoiminnan kehittämishankkeissa 1996 – 2014 Venäjällä ja muissa IVY-maissa..

Ehdotus on yhteensopiva opetusministeri Krista Kiuru 15.8.2013 asettaman selvitysryhmän laatimaan toimenpideohjelman koulutusviennin edistämiseksi. Ryhmän asettamisen taustalla oli valtioneuvostonkesäkuussa 2013 hyväksymä Team Finland -strategia, jossa OKM:n tehtäväksi annettiin koulutusviennin toimenpideohjelman laatiminen vuoden 2013 aikana.

Koulutusvientiä on aktiivisesti kehitetty vuodesta 2010 lahtien, jolloin valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan periaatepäätöksen. Viennin tueksi kehitettiin Future Learning Finland -toimintarakenne. Suomi tunnetaan tuloksia tuottavasta koulutusjärjestelmästä: nuorten osaamistulokset ovat olleet kansainvälistä huippua ja korkeakoululaitoksemme on järjestelmätasolla arvioitu laadukkaaksi.

Selvitysryhmä rajasi tarkastelunsa korkeakoulutukseen, koska niiden toiminnasta koulutusviennissä on eniten selvityksiä ja kansainvälistä vertailutietoa käytettävissä. Valtaosa selvitysryhmän ehdotuksista on kuitenkin sovellettavissa myös ammatilliseen koulutukseen. Selvitysryhmä ei myöskään ottanut kantaa yritysten toimintaan: koulutusvientiä harjoittavat yritykset toimivat vientimarkkinoilla muiden yritysten tapaan. Ryhmä ei myöskään nimeä aloja tai alueita, joille vientiä tulisi suunnata.

Tämä 2013 tehtyä valtakunnallista selvitystä täydentävä ehdotus keskittyy konkreettisen koulutusviennin hanke-ehdotuksen laadintaan yksilöimällä ja määrittelemällä neljästä eri osa-alueesta muodostuvan koululaismatkailun

- Tuotteet ja palvelut oppivelvollisuuskouluille
- Muiden oppilaitosten tuotteet ja palvelut
- Opetussektorin muut tuotteet ja palvelut
- Koululaismatkailua tukevat tuotteet ja palvelut

Koulutusvientiin luetaan myös Suomen maaperällä toimivien matkailu- ja opetussektorin ulkomaalaisiin asiakkaisiin kohdistunut toiminta, joka kirjataan Suomen vientitilastoon palveluvientinä. Vuonna 2012 Suomen palveluviennin kaupan arvo oli tilastokeskuksen mukaan 15,1 miljardia euroa. 


Tiivistelmä

Dokumentti määrittelee lähtökohdat ja menettelytavat yksilöintivaiheen selvityksen tekemiselle EU:n projektitoiminnan suositusten ja standardien mukaisesti hanke-ehdotuksessa, jonka nimi on ”Ympärivuotisen koululaismatkailun kehittäminen Suomessa”. Hanke-ehdotus kohdistuu kyseisen hankkeen yksilöintivaiheeseen, koska itse toimintojen toteuttamisessa tulee olemaan monia tapoja yhdistää matkailu ja opetussektori ehdotetulla tavalla.

Hanke-ehdotus yhdistää opetus-sektorin vientitoiminnan uudella tavalla matkailun jo olemassa olevaan infrastruktuuriin ja pyrkii synergiaetujen etsimisellä täydentämään jo olemassa olevaa koulutussektorin vientistrategiaa ja etsimään toteutusmuotoja, jossa hyödynnettäisiin matkailusektorin matalakysyntäkauden tarjoamia mahdollisuuksia..

Tämän tavoitteen saavuttamista varten kehittämisen kohteena olevat matkailu- ja opetusalan palvelut koostuvat neljästä tuoteryhmästä, joissa on alustavasti yksilöity lyhyellä aikavälillä toteutettavissa olevat Suomen maaperällä tapahtuvat palveluvientiin kirjattavat suoritteet. Eri puolella Suomea oleva matkailualan infrastruktuuri ja korkeakysyntä kaudet vaihtelevat suuresti, mikä on haaste projektin suunnittelulle ja toteuttamiselle maakuntakohtaisesti.

Ensimmäinen tuoteryhmä koostuu oppivelvollisuuskouluille tarkoitetuista uusista ja jo tehtyjä investointeja hyödyntävästä toiminnasta.  Toisen ryhmän muodostaa opetussektorin muiden alojen ja tasojen oppilaitoksille suunnatut tuotteet ja palvelut.  Kolmannen ryhmän taas muodostavat tuotteet ja palvelut, jotka kohdistetaan opettajille, hallintohenkilöstölle ja asiantuntijoille. Neljännen ryhmän taas muodostaa opetussektorin tukipalveluja tuottavat organisaatiot ja henkilöt.

Uudet palvelut kohdistetaan sekä kotimaisille että ulkomaisille asiakkaille.  Päävienti-markkinan muodostaa Länsi- ja Keski-Euroopan EU-maat, joiden koulutuksen kehittämisestä on olemassa riittävästi tietoa.  Myös Suomen maantieteellinen asema tukee tätä asiaa. Venäjä sekä kohdemaana että yhteistyökumppanina yhdistää kehitettävään toimintaan yhtenä lisäarvotekijänä Suomen incoming matkailun edistämisessä.

Tämän yksilöintivaiheen hanke-ehdotus koostuu kertatoimeksiannosta, joka käsittää 28 miestyöpäivää desktop tutkimusta, haastatteluja ja muutamia keskitettyjä workshop-tilaisuuksia maan matkailumaakunnissa.  Hanke-ehdotuksen aikataulu on kolme kuukautta, alkaen helmikuussa 20015.  Hankkeessa tarvitaan systeemi-integraattoria, jonka kautta logistiikka-asiat ja hankkeen rahoitus toteutetaan konsultin keskittyessä itse substanssiin ja sen kehittämiseen.    

1. Koululaismatkailun kehittämisen lähtökohdat

Matka 2015-messuilla käydyissä keskusteluissa ja tämän raportin laatineen konsultin aikaisemmin Suomessa ja ulkomailla olleista turismin kehittämishankkeista kerättyjen tietojen ja kokemusten perusteella on luotu tämä lyhyt yhteenveto eräänlaisena lähtökohtatilanteena Suomessa. 

1.1 Suomen matkailun vuosisykli

Vuodenaikojen vaihtelun mukaan tarkasteluna Suomi on potentiaalisesti neljän sesongin matkailumaa.  Jos taas samaa asiaa tarkastellaan matkailupalvelujen kysynnän ja tarjonnan toteutumisen kannalta, voidaan todeta, että Suomi on kahden matkailukauden.  Alalla on kaksi kautta: korkeakysyntäkausi ja matalakysyntäkausi, jossa viimeksi mainittu kausi keskittyy loppukevääseen, loppukesään ja syksyyn kokonaisuutena ennen jouluntienoon ja vuodenvaihteen korkeakysyntää. Sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä ovat hyvin samansuuntaiset.

Matkailun yleiskulut juoksevat ja tuotto-odotukset ovat olevassa 365 päivää vuodessa. Siksi matkailualan monipuolistamisessa on pyritty löytämään ja kehittämään uusia tuotteita ja palvelumuotoja, jotka lisäisivät alan kannattavuutta ja tasaisivat toimintoja koko vuodelle.  Tässä mielessä, jo toimivien ja vuodenaikoihin liittyvien matkailupalvelujen puitteissa on ollut vaikea luoda uutta strategista ympärivuotista matkailupalveluohjelmaa, joka voisi sisällyttää Suomen neljän vuodenajan ja maantieteelliset vahvuustekijät sisälleen ohjelmaan. Joten tuotekehittelyssä on lähdettävä liikkeelle ympärivuotisista toiminnoista. 

1.2  Oppiminen ja opettaminen

”Oppia ikä kaikki” -sanonta on muuttunut meidän aikanamme todellisuudeksi, ei pelkästään Suomessa vaan kaikkialla maailmassa.  Elämme koko elämän kestävän koulutuksen aikaa.   Suomi on ollut opetusjärjestelmien ja kansanopetuksen kehityksessä yksi maailman johtavista maista jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien, jolloin maahamme luotiin opettajankoulutus sekä kansanopetuksen että oppikoululaitoksen tarpeita varten.  Yleinen oppivelvollisuus tuli voimaan Suomessa vuonna 1921.

Sen jälkeen kansanopetus, koululaitoksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kehittäminen ovat läpikäyneet poikkeuksellisen laajan hallinnollisen muutosprosessin sekä opetussektorin hallinnon/sosiaalisen ulottuvuuden että opetuksen sisällön ja oppimismenetelmien suhteen. Muutoksien hallinta on ollut tuloksellista. Se on näkynyt vuodesta 2000 menestyksenä kansainvälisissä koululaisten oppimistulosten vertailututkimuksissa OECD:n PISA-tutkimus ja IEA:n PIRLS/TIMSS -tutkimukset. 

Tämä opetussektorille tullut kansainvälinen kilpailuasetelma on tullut jäädäkseen.  Suomelle se on sekä uhka että mahdollisuus.  Mahdollisuuksien puolella se merkitsee uudenlaista lähestymistapaa yhdistää opetussektorin menestyksen mukanaan tuomat asiat ja Suomen matkailualan vahvuuksien kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi.  Tämä yksilöintivaiheen dokumentti kuvaa mitkä ovat sellaisen yhdistämisen tavoitteet ja kuinka kahden menestyksellisen toimintasektorin asioista tehdään uusi synerginen kokonaisuus.

2. Yksilöidyt tuotteet ja palvelut

Yksilöintivaiheessa ympärivuotisen koululaismatkailun tuotteet ja palvelut on ryhmitelty neljään ryhmään, joiden sisältö ja soveltuvuus tarkistetaan ToR-vaiheessa:

2.1 Tuotteet ja palvelut oppivelvollisuuskouluille

Suomen, EU-maiden ja Venäjän kansallisissa opetussuunnitelmissa ja säädöksissä koululaismatkailuun viittaavien tavoitteiden ja säännösten materialisoimiseen liittyvät matkanjärjestäjien matkailutuotteet, jotka jokin yksittäinen matkailualan toimija yksinään tai yhdessä muiden matkailualan ja/tai opetus-/kulttuurisektorin toimijoiden kanssa pystyy toteuttamaan, joissa asiakkaina olisivat lähettäjämaan oppivelvollisuuskoulujen oppilaat, oppilaiden vanhemmat, opettajat ja kouluviranomaiset asiakkaina. Tuotteita ja palveluja kuvaavat hakusanat: leirikoulu luonnossa, sieni- ja marjankeruuretket ja ruoanvalmistus, kalastus järvillä joissa, osallistuminen metsästykseen, sadonkorjuumatkat, lintujen ja eläinten tarkkailu, tutustumismatka, työharjoittelu, yksilöille tarkoitettu oppilasvaihto-ohjelma, ryhmille tarkoitettu oppilasvaihto-ohjelma, perusopetus, opetuksen laatu ja laadun varmistaminen, opetuksen standardit, pilottihanke-mahdollisuus Etelä-Suomessa ja Fast track -tuote ja palvelu 2015/2016 kaudelle Lappiin (joulusesonki). Asiakkaiden ikärakenne vaihtelee 10 – 17 vuoden välillä. 

2.2. Muiden oppilaitosten tuotteet ja palvelut

Tämä ryhmä käsittää alalla (luonto- ja ympäristöasioihin liittyvä matkailu, maatalous- ja elintarviketuotantoon liittyvä matkailu ja leirikoulut, historiaan ja yhteiskuntaoppiin liittyvä matkailu ja leirikoulut, liikuntaan liittyvä matkailu ja leirikoulut, kielenopetukseen liittyvät matkat ja leirikoulut, kulttuurihistoriaan, kirjallisuuteen ja esittävään taiteeseen liittyvä matkailu ja leirikoulut, uskonnonopetukseen ja elämäntapa-kasvatukseen liittyvä matkailu ja leirikoulut).  Tuotteita ja palveluja kuvaavat hakusanat: työharjoittelu, tutustumismatkat, valokuvaus- ja videomateriaalien tekomatkat, oppilasvaihto, syventävä opetus, nuorison työleirit, vapaaehtoistyö, leirikoulut, täydentävät opetusjaksot, Eurooppalainen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS), opetuksen laadunvarmennus (QA), ECTS, Pilottihanke Etelä-Suomeen ja Fast track -palvelut kaudelle 2015/2016 Lappiin (joulusesonki), Asiakkaiden ikärakenne vaihtelee 16 – 67 vuoden välillä.

2.3 Opetussektorin muut tuotteet ja palvelut

Opetukseen ja sen toteuttamiseen liittyvät matkat Suomeen ja Suomessa ulkomailta tuleville opettajille, opetussektorin viranomaisille ja kouluhallintoon osallistuville vanhienpien-neuvostojen ja -yhdistysten edustajille, jolloin kohteina olisivat opetuksen ja kouluhallinnon erilaiset prosessit: opettajanvalmistus & täydennyskoulutus,  pedagogiikka ja erityispeda-gogiikka, kouluhallinto ja arviointiprosessit (PISA (OECD), PIRLS & TIMSS (IEA) sekä opetussektorin sosiaalinen ulottuvuus (lainsäädäntö, rahoitus, koulun rooli  yhteisössä, vapaa-aika ja nuorisotyö) olisivat sisältökomponentteja ulkomailta Suomeen tuleville opetussektorin henkilöstölle ja asiantuntijoille kuten ns. konferenssimatkailussa tehdään. Tuotteita ja palveluja kuvaavat hakusanat: opetusmenetelmät, opetussuunnitelmat, opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi (Education leadership & Assessment) perus- ja edistynyt tason/etä- ja päättövaiheen ohjelmat kouluihin tutustumisineen Suomessa.  Pilottihanke Etelä-Suomeen ja Fast track -palvelut kaudelle 2015/2016 Lappiin (joulusesonki).  Asiakkaiden ikärakenne vaihtelee 20 – 70 vuoden välillä.

2.4 Koululaismatkailua tukevat tuotteet ja palvelut,

Tämän kohdan tuotteet ja palvelut koostuvat projektin täytäntöön panon vaiheessa hankittavista tai tuotettavista palveluista seuraavilla osa-alueilla: markkinointi- ja kansainvälistä/ kotimaista verkko- ja muuta näkyvyyttä edistävät palvelut (Portaali & sosiaalinen media), muut kuin itse koululaisten/opiskelijoiden ja opetus-/hallintohenkilöstön ja asiantuntijoiden matkoihin ja majoitukseen logistiikka- ja sisältöpalvelut, viisumi-, vakuutus-, terveydenhuolto, aineettoman omaisuuden käyttöön liittyvät luvat ja käyttöoikeudet, uskonnollisista tai muista syistä erikoisruokavaliota noudattavien asiakkaiden palveleminen sekä vierailijoiden turvallisuuteen ja mukavuuteen/tietopalveluihin liittyvät tukitoimet, koska asiakkaat ovat alaikäisiä ja tulevat kulttuureista, joiden tavat poikkeavat merkittävästi suomalaisista tavoista ja standardeista. Tuotteita ja palveluita kuvaavat hakusanat: kansainväliset matkailumessut (Lontoo & Berliini), Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ikärakenne vaihtelee 20 – 70 vuoden välillä.

 

20.02.2015 Enhanced Scheme of 5-basket Approach to Ukrainian Crisis

20.02.2015 Text for Revised Ukrainian Crisis Creative Approach un to Minsk Meeting 2015

08.05.2014 Sample Professional Texts 2012 - 2014

 

 

 

©2021 Heikki K. Auvinen - Development Consultant - Asumer Oy