Altain kansainyhteisö ennen valtiokehitystä   (Julkaistu: 01.09.2020)

 Altain kansainyhteisö ennen valtiollista kehitystä 


Asioiden kehityksessä on tapahtunut muutos yhteisöllisyyden vahvistumisessa (Altai-prosessi):

Yksilö ja yhteisö (Vaihe 1)

  1. Aika, tila ja oppiminen saavat loogisen järjestyksen ja asioille merkityksen yksilön tietoisuuden kautta – kaikkeuden käsityksen ihminen oppii perheen ja lähiyhteisön kautta.
    Sen on tässä ja nyt, kuin myös informaationa menneisyydestä.

  2. Jos yksilö on yksin, olematta yhteisön/yhteisöjen jäsenenä, hän ei jaa vuorovaikutuksellista yhteisöllistä todellisuutta muiden yksilöiden kanssa - käsitys kaikkeudesta on vain hänen subjektiivinen näkemyksensä ympäröivästä todellisuudesta.

  3. Yksilön on luotava merkityssisältöjä ja arvoja saadakseen maailmankuvansa järjestykseen osaksi kaikkeutta. Oma ajattelu ei yksin riitä, yksilön on oltava vuorovaikutuksessa muiden yksilöiden ja ympäristön kanssa ansaitakseen jäsenyytensä yhteisössä.

  4. Yksilön on opittava jakamaan kognitiiviset taitonsa ja vaihtamaan informaatiota, jonka pitää olla yhteensopivaa muiden käsitysten kanssa, jos oma maailmankuva, asioiden ymmärtäminen, sopiminen ja niiden sääntely eroavat muiden käytännöistä.

Yksilö, yhteisö ja valtio (Vaihe 2)

  1. Asioiden hallinnan ja kehityksen on perustuttava yksilöiden tietoisuuteen ja asioiden kolmitasoiseen validointiin ja resurssien hallintaan keskinäisen vuorovaikutuksen avulla asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa.

  2. Kaikkien on oltava tiedonvaihdossa avoimia ja tietosisälöt on voitava verifioida ja todeta yhtäpitäviksi todellisuuden kanssa.Ensimmäisen vaiheen vuorovaikutuksen tavoitteena on vaihtaa ja yksilöidä tietoa osapuolten kesken asioista.

  3. Tiedonvaihdon jälkeisessä vuorovaikutuksen toisessa vaiheessa alkaa yhteisten intressien ja toimintojen yhteisyyden etsiminen ja muotoilu, jonka kaikki osapuolet voivat keskenään jakaa ja sitoutua niiden läpiviemiseen.

  4. Ympäristöä ja kansakuntaa koskevissa sodan ja rauhan kysymyksissä valtiovallalla ei voi olla lainsäädäntöön ja/tai kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa oikeutta sodan julistamiseen ja voimankäyttöön ilman yhteisöllistä konsensusta.

Globaaliset vaikutukset

YK:n peruskirja allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 1945 San Franciscossa järjestön perustamista koskevan konferenssin päätteeksi. Se tuli voimaan 24. lokakuuta 1945. Maailma on muuttunut 1945 jälkeen. Nyt yksilön, yhteisön ja valtion rooleja on tarkistettava yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi.

Kun nykyistä globaalista kestävää kehitystä verrataan ihmiskunnan alkuvaiheisiin, jolloin kehityksen ja muutoksen hallinnassa keskeisimpänä toimijana oli yksittäinen yksilö, joka hahmotti ympärillä olevaa maailmaa kognitiivisesti oman ajattelunsa, oppimiskykynsä ja mielessään olevan tilan avulla.

Pian yksilö huomasi, ettei ollut maan päällä yksin.  Häntä ympäröi vaikeat olosuhteet ja vihanpito   elinympäristössään. Erilaisuus synnytti uutta elämää, syntyi lapsia, perhe, sukulaiset, kylä, heimo, jotka yhdistivät ihmisiä ja loivat toisilleen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja verkoston.

Yhteisö muuttui valtioksi, jonka olemassaolo sanottiin perustuvan jumalalliseen ilmoitukseen ja myöhemmin ihmisten antamaan mandaattiin. Valtio on yhteisen intressin edusmies ja päättäjä hyvin monissa asioissa. Valtiolla ei ole ”tässä ja nyt” tietoisuutta yksilöön ja yhteisöön verrattuna. 
 

© Heikki K. Auvinen/Asumer Oy, 2020 – Kaikki oikeudet pidätetään.


« Takaisin
 
Ajankohtaisten asioiden arviointia
19.10.2020 Köyhyys ei tullut maapallolle avaruudesta Lisää >>
01.10.2020 Syntyjen syvien pohdiskelua sitten Pariisin vuosien 1976-1977 Lisää >>
11.09.2020 Digitalisointi - todellisuus, myytit ja harhat Lisää >>
01.09.2020 Altain kansainyhteisö ennen valtiokehitystä Lisää >>
16.08.2020 Venäjän väsyneet ristiretkeläiset Lisää >>

Arkisto >>

Asumer Oy, Espoo, Finland   Sähköposti: info@asumer.fi   Puhelin + 358 400 638 660

 

 

©2020 Heikki K. Auvinen - Development Consultant - Asumer Oy